การสถาปนากรุงธนบุรี

การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

           หลังจากกอบกู้เอกราชได้สำเร็จแล้ว พระเจ้าตากสินได้ตั้งพระทัยฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยต่อไป

แต่ได้เปลี่ยนพระทัยเพราะทรงสุบินว่าพระมหากษัตริย์องค์ก่อนมาขับไล่ไม่ให้อยู่ ประกอบกับกรุงศรีอยุธยาถูก

พม่าเผาทำลายเสียหายมากยากแก่การบูรณะซ่อมแซม พระเจ้าตากสินจึงทรงคิดย้ายไปหาทำเลใหม่เพื่อสถาปนา

เป็นราชธานีไทยต่อไป

หตุผลที่พระเจ้าตากสินไม่เลือกกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

          1. กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายยับเยินเกินกว่าที่จะบูรณะได้ในช่วงเวลาอันสั้นและ ขาดแคลนทั้งกำลังคนและ

กำลังทางเศรษฐกิจ

          2. กรุงศรีอยุธยาใหญ่โตเกินกว่าที่กำลังทหารของพระองค์ที่มีอยู่ขณะนั้นจะคุ้มครองรักษาไว้ได้

          3. เส้นทางส่งกำลังบำรุงจากหัวเมืองมาสู่กรุงศรีอยุธยาโดยทางบกไม่ปลอดภัย

          4. ข้าศึกรู้ภูมิประเทศและจับจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์ของกรุงสรีอยุธยาได้แล้ว ทำให้เสียเปรียบในการ

ป้องกัน

 เหตุผลที่ทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี

          1. กรุงธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็ก เหมาะแก่การป้องกันรักษา

          2. ในกรณีที่ข้าศึกมีกำลังมากกว่าที่จะรักษากรุงไว้ได้ ก็อาจย้ายไปตั้งมั่นที่จันทบุรีโดยทางเรือได้สะดวก

          3. กรุงธนบุรีมีป้อมปราการที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลงเหลืออยู่พอที่จะใช้ป้องกัน

ข้าศึกได้บ้าง

          4. กรุงธนบุรีตั้งอยู่บนเกาะเหมือนกรุงศรีอยุธยา และยังมีสภาพเป็นที่ลุ่ม มีบึงใหญ่น้อยอยู่ทั่วไป ซึ่งจะเป็น

เครื่องกีดขวางข้าศึกมิให้โอบล้อมพระนครได้โดยง่าย

          5. กรุงธนบุรีอยู่ใกล้ปากน้ำสะดวกแก่การค้าขายกับต่างประเทศ เรือสินค้าสามารถเข้าจอดเทียบท่าได้โดย

ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าลงเรือเล็กอย่างสมัยอยุธยา ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก

          6. กรุงธนบุรีเป็นเมืองเก่า มีวัดที่สร้างไว้แต่สมัยอยุธยาเป็นจำนวนมาก ชั่วแต่บูรณะปฏิสังขรณ์บ้างเท่านั้น

ไม่จำเป็นต้องสร้างวัดขึ้นใหม่ให้สิ้นเปลือง

          7. กรุงธนบุรีมีดินดี มีคลองหลายสาย มีน้ำใช้ตลอดปี เหมาะแก่การทำนา ปลูกข้าวทำสวนผักและทำไร่

ผลไม้ นับว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีเท่าหรือดีกว่ากรุงศรีอยุธยาเสียอีก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: